RiscConcat

کلاس نهایی عمومی RiscConcat

روش های عمومی

خروجی <T>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
استاتیک <T، U گسترش شماره> RiscConcat <T>
ایجاد ( دامنه دامنه ، مقادیر تکرارپذیر< عملوند <T>>، محور عملوند <U>)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات RiscConcat جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <T>

روش های ارثی

روش های عمومی

خروجی عمومی <T> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

ایستا عمومی RiscConcat <T> ایجاد ( محدوده دامنه ، تکرارپذیر< عملوند <T>> مقادیر، محور عملوند <U>)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات RiscConcat جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از RiscConcat

خروجی عمومی <T> خروجی ()