هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

RiscConv

عمومی RiscConv کلاس نهایی

کلاس های تو در تو

کلاس RiscConv.Options ویژگی اختیاری برای RiscConv

روش های عمومی

خروجی <T>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص <T گسترش تعداد> RiscConv <T>
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> ورودی، عملوند <T> فیلتر، فهرست <طولانی> گام، گزینه ها ... گزینه ها)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات RiscConv جدید را بسته بندی می کند.
شخص RiscConv.Options
dataFormat (رشته dataFormat)
شخص RiscConv.Options
اتساع (فهرست <طولانی> اتساع)
خروجی <T>

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <T> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک RiscConv <T> ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> ورودی، عملوند <T> فیلتر، فهرست <طولانی> گام، گزینه ها ... گزینه ها)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات RiscConv جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
گزینه ها مقادیر ویژگی های اختیاری را حمل می کند
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از RiscConv

عمومی استاتیک RiscConv.Options dataFormat (رشته dataFormat)

عمومی استاتیک RiscConv.Options اتساع (فهرست <طولانی> اتساع)

عمومی خروجی <T> خروجی ()