هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

RiscGather

کلاس نهایی عمومی RiscGather

کلاس های تو در تو

کلاس RiscGather.Options ویژگی های اختیاری برای RiscGather

روش های عمومی

خروجی <T>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
استاتیک RiscGather.Options
batchDims (Long BatchDims)
static <T، U تعداد را گسترش می دهد، V شماره را گسترش می دهد> RiscGather <T>
ایجاد ( حوزه دامنه، پارامترهای عملوند <T>، شاخص‌های عملوند <U>، محور عملوند <V>، گزینه‌ها... گزینه‌ها)
روش Factory برای ایجاد کلاسی که یک عملیات RiscGather جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <T>

روش های ارثی

روش های عمومی

خروجی عمومی <T> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی Static RiscGather.Options batchDims (Long batchDims)

عمومی Static RiscGather <T> ایجاد ( دامنه دامنه، پارامترهای عملوند <T>، شاخص های عملوند <U>، محور عملوند <V>، گزینه ها... گزینه ها)

روش Factory برای ایجاد کلاسی که یک عملیات RiscGather جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
گزینه ها مقادیر ویژگی های اختیاری را حمل می کند
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از RiscGather

خروجی عمومی <T> خروجی ()