هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

RiscIsFinite

عمومی RiscIsFinite کلاس نهایی

روش های عمومی

خروجی <بولی>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص <T گسترش تعداد> RiscIsFinite
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> X)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات RiscIsFinite جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <بولی>
Y ()

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <بولی> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک RiscIsFinite ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> X)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات RiscIsFinite جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از RiscIsFinite

عمومی خروجی <بولی> Y ()