هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

RiscLogicalOr

عمومی RiscLogicalOr کلاس نهایی

روش های عمومی

خروجی <بولی>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص RiscLogicalOr
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <بولی> X، عملوند <بولی> Y)
روش Factory برای ایجاد کلاسی که یک عملیات RiscLogicalOr جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <بولی>
Z ()

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <بولی> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک RiscLogicalOr ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <بولی> X، عملوند <بولی> Y)

روش Factory برای ایجاد کلاسی که یک عملیات RiscLogicalOr جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از RiscLogicalOr

عمومی خروجی <بولی> Z ()