هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

RiscPool

عمومی RiscPool کلاس نهایی

کلاس های تو در تو

کلاس RiscPool.Options ویژگی اختیاری برای RiscPool

روش های عمومی

خروجی <T>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص <T گسترش تعداد> RiscPool <T>
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> ارزش، فهرست <طولانی> ksize، فهرست <طولانی> گام، رشته poolingType، گزینه ها ... گزینه ها)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات RiscPool جدید را بسته بندی می کند.
شخص RiscPool.Options
dataFormat (رشته dataFormat)
خروجی <T>

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <T> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک RiscPool <T> ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> ارزش، فهرست <طولانی> ksize، فهرست <طولانی> گام، رشته poolingType، گزینه ها ... گزینه ها)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات RiscPool جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
گزینه ها مقادیر ویژگی های اختیاری را حمل می کند
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از RiscPool

عمومی استاتیک RiscPool.Options dataFormat (رشته dataFormat)

عمومی خروجی <T> خروجی ()