هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

RiscPow

کلاس نهایی عمومی RiscPow

روش های عمومی

خروجی <T>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
استاتیک <T تعداد را گسترش می دهد> RiscPow <T>
ایجاد ( دامنه دامنه، عملوند <T> x، عملوند <T> y)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات RiscPow جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <T>
z ()

روش های ارثی

روش های عمومی

خروجی عمومی <T> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی Static RiscPow <T> ایجاد ( دامنه دامنه، عملوند <T> x، عملوند <T> y)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات RiscPow جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از RiscPow

خروجی عمومی <T> z ()