هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

RiscRandomUniform

عمومی RiscRandomUniform کلاس نهایی

کلاس های تو در تو

کلاس RiscRandomUniform.Options ویژگی اختیاری برای RiscRandomUniform

روش های عمومی

خروجی <شناور>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص <T گسترش تعداد> RiscRandomUniform
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> شکل، گزینه ها ... گزینه ها)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات RiscRandomUniform جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <شناور>
شخص RiscRandomUniform.Options
دانه (دانه بلند)

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <شناور> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک RiscRandomUniform ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> شکل، گزینه ها ... گزینه ها)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات RiscRandomUniform جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
گزینه ها مقادیر ویژگی های اختیاری را حمل می کند
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از RiscRandomUniform

عمومی خروجی <شناور> خروجی ()

عمومی استاتیک RiscRandomUniform.Options دانه (دانه بلند)