هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

RiscSqueeze

عمومی RiscSqueeze کلاس نهایی

کلاس های تو در تو

کلاس RiscSqueeze.Options ویژگی اختیاری برای RiscSqueeze

روش های عمومی

خروجی <T>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص <T> RiscSqueeze <T>
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> ورودی، گزینه ها ... گزینه ها)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات RiscSqueeze جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <T>
شخص RiscSqueeze.Options
squeezeDims (فهرست <طولانی> squeezeDims)

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <T> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک RiscSqueeze <T> ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> ورودی، گزینه ها ... گزینه ها)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات RiscSqueeze جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
گزینه ها مقادیر ویژگی های اختیاری را حمل می کند
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از RiscSqueeze

عمومی خروجی <T> خروجی ()

عمومی استاتیک RiscSqueeze.Options squeezeDims (فهرست <طولانی> squeezeDims)