هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

RiscUnary

عمومی کلاس نهایی RiscUnary

روش های عمومی

خروجی <T>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
استاتیک <T گسترش شماره> RiscUnary <T>
ایجاد ( دامنه دامنه، عملوند <T> x، رشته opType)
روش Factory برای ایجاد کلاسی که یک عملیات RiscUnary جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <T>
y ()

روش های ارثی

روش های عمومی

خروجی عمومی <T> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی ایستا RiscUnary <T> ایجاد ( دامنه دامنه، عملوند <T> x، رشته opType)

روش Factory برای ایجاد کلاسی که یک عملیات RiscUnary جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از RiscUnary

خروجی عمومی <T> y ()