هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

Roll

عمومی رول کلاس نهایی

عناصر یک تانسور را در امتداد یک محور می چرخاند.

عناصر به طور مثبت (به سمت شاخص های بزرگتر) با جابجایی "تغییر" در امتداد بعد "محور" جابه جا می شوند. مقادیر منفی "shift" عناصر را در جهت مخالف تغییر می دهد. عناصری که از آخرین موقعیت عبور می کنند به دور اول می پیچند و بالعکس. ممکن است جابجایی های متعدد در امتداد چندین محور مشخص شود.

به عنوان مثال:

# 't' is [0, 1, 2, 3, 4]
 roll(t, shift=2, axis=0) ==> [3, 4, 0, 1, 2]
 
 # shifting along multiple dimensions
 # 't' is [[0, 1, 2, 3, 4], [5, 6, 7, 8, 9]]
 roll(t, shift=[1, -2], axis=[0, 1]) ==> [[7, 8, 9, 5, 6], [2, 3, 4, 0, 1]]
 
 # shifting along the same axis multiple times
 # 't' is [[0, 1, 2, 3, 4], [5, 6, 7, 8, 9]]
 roll(t, shift=[2, -3], axis=[1, 1]) ==> [[1, 2, 3, 4, 0], [6, 7, 8, 9, 5]]
 

روش های عمومی

خروجی <T>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص <T، U گسترش تعداد، V گسترش تعداد> رول <T>
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> ورودی، عملوند <U> تغییر، عملوند <V> محور)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات Roll جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <T>
خروجی ()
شکل و اندازه ورودی دارد.

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <T> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک رول <T> ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> ورودی، عملوند <U> تغییر، عملوند <V> محور)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات Roll جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
تغییر مکان ابعاد باید 0-D یا 1-D باشد. «shift[i]» تعداد مکان‌هایی را مشخص می‌کند که توسط آن‌ها عناصر به طور مثبت (به سمت شاخص‌های بزرگ‌تر) در امتداد بعد مشخص‌شده توسط «محور[i]» جابه‌جا می‌شوند. تغییرات منفی عناصر را در جهت مخالف می چرخاند.
محور ابعاد باید 0-D یا 1-D باشد. «axis[i]» بعد را مشخص می‌کند که تغییر «shift[i]» باید رخ دهد. اگر به همان محور بیش از یک بار ارجاع داده شود، کل شیفت آن محور، مجموع همه جابجایی هایی خواهد بود که به آن محور تعلق دارند.
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از Roll

عمومی خروجی <T> خروجی ()

شکل و اندازه ورودی دارد. عناصر به طور مثبت (به سمت شاخص های بزرگتر) با جابجایی "Shift" در امتداد ابعاد "محور" جابه جا می شوند.