هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

SamplingDataset

کلاس نهایی عمومی SamplingDataset

یک مجموعه داده ایجاد می کند که نمونه برنولی از محتویات یک مجموعه داده دیگر را می گیرد.

هیچ تغییری در tf.data Python API برای ایجاد این مجموعه داده وجود ندارد. در عوض، در نتیجه بهینه‌سازی استاتیک «filter_with_random_uniform_fusion» ایجاد می‌شود. اینکه آیا این بهینه‌سازی انجام می‌شود یا نه توسط گزینه "experimental_optimization.filter_with_random_uniform_fusion" در tf.data.Options .

روش های عمومی

خروجی <Object>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
Static SamplingDataset
ایجاد ( scope scope، Operand <?> inputDataset ، Operand <Float> rate، Operand <Long> seed، Operand <Long> seed2، List<Class<?>> outputTypes، List< Shape > outputShapes)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات SamplingDataset جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <?>

روش های ارثی

روش های عمومی

خروجی عمومی <Object> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

ایجاد SamplingDataset استاتیک عمومی ( Scope scope، Operand <?> inputDataset ، Operand <Float> rate، Operand <Long> seed، Operand <Long> seed2، List<Class<?>> outputTypes، List< Shape > outputShapes)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات SamplingDataset جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
نرخ یک اسکالر نشان دهنده نرخ نمونه. هر عنصر «مجموعه_داده‌های ورودی» با این احتمال، مستقل از سایر عناصر حفظ می‌شود.
دانه اسکالر نشان دهنده بذر مولد اعداد تصادفی است.
دانه 2 یک اسکالر نشان دهنده seed2 از مولد اعداد تصادفی.
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از SamplingDataset

دسته عمومی خروجی <?> ()