هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

ScaleAndTranslate

عمومی ScaleAndTranslate کلاس نهایی

کلاس های تو در تو

کلاس ScaleAndTranslate.Options ویژگی اختیاری برای ScaleAndTranslate

روش های عمومی

شخص ScaleAndTranslate.Options
antialias (antialias بولی)
خروجی <شناور>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص <T گسترش تعداد> ScaleAndTranslate
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> تصاویر، عملوند <صحیح> اندازه، عملوند <شناور> مقیاس، عملوند <شناور> ترجمه، گزینه ها ... گزینه ها)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات ScaleAndTranslate جدید را بسته بندی می کند.
شخص ScaleAndTranslate.Options
kernelType (رشته kernelType)
خروجی <شناور>

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی استاتیک ScaleAndTranslate.Options antialias (antialias بولی)

عمومی خروجی <شناور> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک ScaleAndTranslate ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> تصاویر، عملوند <صحیح> اندازه، عملوند <شناور> مقیاس، عملوند <شناور> ترجمه، گزینه ها ... گزینه ها)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات ScaleAndTranslate جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
گزینه ها مقادیر ویژگی های اختیاری را حمل می کند
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از ScaleAndTranslate

عمومی استاتیک ScaleAndTranslate.Options kernelType (رشته kernelType)

عمومی خروجی <شناور> resizedImages ()