هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

ScaleAndTranslateGrad

عمومی ScaleAndTranslateGrad کلاس نهایی

کلاس های تو در تو

کلاس ScaleAndTranslateGrad.Options ویژگی اختیاری برای ScaleAndTranslateGrad

روش های عمومی

شخص ScaleAndTranslateGrad.Options
antialias (antialias بولی)
خروجی <T>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص <T گسترش تعداد> ScaleAndTranslateGrad <T>
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> فارغ التحصیلان، عملوند <T> originalImage، عملوند <شناور> مقیاس، عملوند <شناور> ترجمه، گزینه ها ... گزینه ها)
روش Factory برای ایجاد کلاسی که عملیات ScaleAndTranslateGrad جدید را بسته بندی می کند.
شخص ScaleAndTranslateGrad.Options
kernelType (رشته kernelType)
خروجی <T>

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی استاتیک ScaleAndTranslateGrad.Options antialias (antialias بولی)

عمومی خروجی <T> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک ScaleAndTranslateGrad <T> ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> فارغ التحصیلان، عملوند <T> originalImage، عملوند <شناور> مقیاس، عملوند <شناور> ترجمه، گزینه ها ... گزینه ها)

روش Factory برای ایجاد کلاسی که عملیات ScaleAndTranslateGrad جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
گزینه ها مقادیر ویژگی های اختیاری را حمل می کند
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از ScaleAndTranslateGrad

عمومی استاتیک ScaleAndTranslateGrad.Options kernelType (رشته kernelType)

عمومی خروجی <T> خروجی ()