ScatterDiv

کلاس نهایی عمومی ScatterDiv

یک مرجع متغیر را بر به‌روزرسانی‌های پراکنده تقسیم می‌کند.

این عملیات

# Scalar indices
   ref[indices, ...] /= updates[...]
 
   # Vector indices (for each i)
   ref[indices[i], ...] /= updates[i, ...]
 
   # High rank indices (for each i, ..., j)
   ref[indices[i, ..., j], ...] /= updates[i, ..., j, ...]
 
را محاسبه می‌کند. این عملیات «ref» را پس از انجام به‌روزرسانی، خروجی می‌دهد. این امر زنجیره عملیاتی را که نیاز به استفاده از مقدار بازنشانی دارند آسان تر می کند.

ورودی‌های تکراری به درستی مدیریت می‌شوند: اگر چندین «شاخص» به یک مکان اشاره کنند، مشارکت‌های آنها تقسیم می‌شود.

به «updates.shape = indices.shape + ref.shape[1:]» یا «updates.shape = []» نیاز دارد.

کلاس های تو در تو

کلاس ScatterDiv.Options ویژگی های اختیاری برای ScatterDiv

روش های عمومی

خروجی <T>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
استاتیک <T، U گسترش شماره> ScatterDiv <T>
ایجاد ( دامنه دامنه ، عملوند <T> ref، شاخص های عملوند <U>، به روز رسانی های عملوند <T>، گزینه ها... گزینه ها)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات ScatterDiv جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <T>
outputRef ()
= همان "ref".
استاتیک ScatterDiv.Options
useLocking (قفل کردن استفاده بولی)

روش های ارثی

روش های عمومی

خروجی عمومی <T> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

ایجاد ScatterDiv استاتیک عمومی ( Scope scope، Operand <T> ref، Operand <U> Index، Operand <T> updates, Options... گزینه ها)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات ScatterDiv جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
مرجع باید از یک گره «متغیر» باشد.
شاخص ها تانسوری از شاخص‌ها در بعد اول «ref».
به روز رسانی ها تانسور مقادیری که «ref» بر آن تقسیم می‌شود.
گزینه ها مقادیر ویژگی های اختیاری را حمل می کند
برمی گرداند
 • یک نمونه جدید از ScatterDiv

خروجی عمومی <T> outputRef ()

= همان "ref". برای عملیاتی که می‌خواهند پس از انجام به‌روزرسانی از مقادیر به‌روزشده استفاده کنند، به‌عنوان سهولت بازگردانده شد.

عمومی Static ScatterDiv.Options useLocking (مصرف بولی Locking)

مولفه های
استفاده از قفل کردن اگر True باشد، عملیات با یک قفل محافظت می شود. در غیر این صورت رفتار تعریف نشده است، اما ممکن است اختلاف کمتری از خود نشان دهد.