هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

ScatterNdMin

عمومی ScatterNdMin کلاس نهایی

حداقل عنصر را محاسبه می کند.

کلاس های تو در تو

کلاس ScatterNdMin.Options ویژگی اختیاری برای ScatterNdMin

روش های عمومی

خروجی <T>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص <T، U گسترش تعداد> ScatterNdMin <T>
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> REF، عملوند <U> شاخص ها، عملوند <T> به روز رسانی، گزینه ها ... گزینه ها)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات ScatterNdMin جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <T>
outputRef ()
همان رفر.
شخص ScatterNdMin.Options
useLocking (بولی useLocking)

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <T> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک ScatterNdMin <T> ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> REF، عملوند <U> شاخص ها، عملوند <T> به روز رسانی، گزینه ها ... گزینه ها)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات ScatterNdMin جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
مرجع یک تانسور قابل تغییر باید از یک گره متغیر باشد.
شاخص ها یک تانسور باید یکی از انواع زیر باشد: int32، int64. تانسوری از شاخص ها به رفر.
به روز رسانی ها یک تانسور باید همان نوع ref را داشته باشد. تانسوری از مقادیر به روز شده برای افزودن به مرجع.
گزینه ها مقادیر ویژگی های اختیاری را حمل می کند
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از ScatterNdMin

عمومی خروجی <T> outputRef ()

همان رفر. برای عملیاتی که می‌خواهند پس از انجام به‌روزرسانی از مقادیر به‌روزشده استفاده کنند، به‌عنوان سهولت بازگردانده شده است.

عمومی استاتیک ScatterNdMin.Options useLocking (بولی useLocking)

مولفه های
استفاده از قفل کردن یک بوول اختیاری پیش فرض ها به True. اگر True باشد، انتساب توسط یک قفل محافظت می شود. در غیر این صورت رفتار تعریف نشده است، اما ممکن است اختلاف کمتری از خود نشان دهد.