هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

ScatterNdNonAliasingAdd

کلاس نهایی عمومی ScatterNdNonAliasingAdd

اضافه کردن پراکنده را با استفاده از مقادیر یا برش‌ها به «ورودی» اعمال می‌کند

از "به روز رسانی" با توجه به شاخص های "شاخص". به‌روزرسانی‌ها غیر مستعار هستند: «ورودی» فقط در صورت تغییر در محل تغییر می‌کند که هیچ عملیات دیگری از آن استفاده نکند. در غیر این صورت، یک کپی از "ورودی" ساخته می شود. این عملیات با توجه به "ورودی" و "به روز رسانی" دارای یک گرادیان است.

«ورودی» یک «تنسور» با رتبه «P» است و «شاخص‌ها» یک «تانسور» از رتبه «Q» است.

«شاخص‌ها» باید تانسور عدد صحیح باشد و شامل شاخص‌هایی در «ورودی» باشد. باید شکل \\([d_0, ..., d_{Q-2}, K]\\) که در آن «0 < K <= P» باشد.

درونی‌ترین بعد «شاخص‌ها» (با طول «K») مربوط به شاخص‌هایی به عناصر (اگر «K = P») یا «(PK)» برش‌های بعدی (اگر «K <P») در امتداد «K» است. بعد "ورودی".

«به‌روزرسانی‌ها» «تنسور» رتبه «Q-1+PK» با شکل:

$$[d_0, ..., d_{Q-2}, input.shape[K], ..., input.shape[P-1]].$$

به عنوان مثال، فرض کنید می خواهیم 4 عنصر پراکنده را به یک تانسور رتبه-1 به 8 عنصر اضافه کنیم. در پایتون، این اضافه به صورت زیر است:

input = tf.constant([1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]) indeces = tf.constant([[4], [3], [1], [7]]) به روز رسانی = tf.constant([9، 10، 11، 12]) خروجی = tf.scatter_nd_non_aliasing_add(ورودی، شاخص ها، به روز رسانی ها) با tf.Session() به عنوان sess: print(sess.run(خروجی))

مقدار حاصل «خروجی» به شکل زیر است:

[1، 13، 3، 14، 14، 6، 7، 20]

برای جزئیات بیشتر درباره نحوه به‌روزرسانی برش‌ها، tf.scatter_nd را ببینید.

روش های عمومی

خروجی <T>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
ایستا <T، U تعداد را گسترش می دهد> ScatterNdNonAliasingAdd <T>
ایجاد ( scope scope، ورودی <T> Operand، شاخص های Operand <U>، به روز رسانی Operand <T>)
روش Factory برای ایجاد کلاسی که یک عملیات ScatterNdNonAliasingAdd جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <T>
خروجی ()
یک «تنسور» با شکلی مشابه «ورودی»، حاوی مقادیر «ورودی» که با «به‌روزرسانی‌ها» به‌روزرسانی شده است.

روش های ارثی

روش های عمومی

خروجی عمومی <T> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی Static ScatterNdNonAliasingAdd <T> create ( دامنه دامنه، ورودی عملوند <T>، شاخص های عملوند <U>، به روز رسانی های عملوند <T>)

روش Factory برای ایجاد کلاسی که یک عملیات ScatterNdNonAliasingAdd جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
ورودی یک تانسور
شاخص ها یک تانسور باید یکی از انواع زیر باشد: «int32»، «int64». تانسوری از شاخص‌ها در «ورودی».
به روز رسانی ها یک تانسور باید همان نوع ref را داشته باشد. تانسوری از مقادیر به‌روزرسانی شده برای افزودن به «ورودی».
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از ScatterNdNonAliasingAdd

خروجی عمومی <T> خروجی ()

یک «تنسور» با شکلی مشابه «ورودی»، حاوی مقادیر «ورودی» که با «به‌روزرسانی‌ها» به‌روزرسانی شده است.