هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

ScatterNdSub

کلاس نهایی عمومی ScatterNdSub

تفریق پراکنده را برای مقادیر یا برش‌های جداگانه در یک متغیر اعمال می‌کند.

در یک متغیر معین با توجه به "شاخص ها".

«ref» یک «تنسور» با رتبه «P» است و «شاخص‌ها» یک «تانسور» از رتبه «Q» است.

«شاخص‌ها» باید تانسور اعداد صحیح باشند و شامل شاخص‌هایی به «ref» باشند. باید شکل «[d_0، ...، d_{Q-2}، K]» باشد که در آن «0 <K <= P» باشد.

درونی‌ترین بعد «شاخص‌ها» (با طول «K») مربوط به شاخص‌هایی به عناصر (اگر «K = P») یا برش‌هایی (اگر «K <P») در امتداد «K»مین بعد «ref» است.

«به‌روزرسانی‌ها» «تنسور» رتبه «Q-1+PK» است با شکل:

[d_0, ..., d_{Q-2, ref.shape[K], ..., ref.shape[P-1]]
 }
برای مثال، فرض کنید می‌خواهیم 4 عنصر پراکنده را از یک تانسور رتبه-1 با 8 عنصر کم کنیم. در پایتون، این تفریق به این صورت خواهد بود:
ref = tf.Variable([1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8])
 indices = tf.constant([[4], [3], [1], [7]])
 updates = tf.constant([9, 10, 11, 12])
 sub = tf.scatter_nd_sub(ref, indices, updates)
 with tf.Session() as sess:
   print sess.run(sub)
 
به‌روزرسانی نتیجه به ref به شکل زیر است:

[1، -9، 3، -6، -4، 6، 7، -4]

برای جزئیات بیشتر درباره نحوه به‌روزرسانی برش‌ها، tf.scatter_nd را ببینید.

کلاس های تو در تو

کلاس ScatterNdSub.Options ویژگی های اختیاری برای ScatterNdSub

روش های عمومی

خروجی <T>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
استاتیک <T، U تعداد را گسترش می دهد> ScatterNdSub <T>
ایجاد ( حوزه دامنه، عملوند <T> ref، شاخص های عملوند <U>، به روز رسانی های عملوند <T>، گزینه ها... گزینه ها)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات ScatterNdSub جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <T>
outputRef ()
همان رفر.
استاتیک ScatterNdSub.Options
useLocking (useLocking بولی)

روش های ارثی

روش های عمومی

خروجی عمومی <T> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

ایجاد ScatterNdSub ایستا عمومی ( Scope scope، Operand <T> ref، Operand <U>)، به روز رسانی Operand <T>، Options... گزینه ها)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات ScatterNdSub جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
مرجع یک تانسور قابل تغییر باید از یک گره متغیر باشد.
شاخص ها یک تانسور باید یکی از انواع زیر باشد: int32، int64. تانسوری از شاخص ها به رفر.
به روز رسانی ها یک تانسور باید همان نوع ref را داشته باشد. تانسوری از مقادیر به روز شده برای تفریق از ref.
گزینه ها مقادیر ویژگی های اختیاری را حمل می کند
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از ScatterNdSub

خروجی عمومی <T> outputRef ()

همان رفر. برای عملیاتی که می‌خواهند پس از انجام به‌روزرسانی از مقادیر به‌روزشده استفاده کنند، به‌عنوان سهولت بازگردانده شده است.

عمومی استاتیک ScatterNdSub.Options useLocking (مصرف بولی Locking)

مولفه های
استفاده از قفل کردن یک بوول اختیاری پیش فرض ها به True. اگر True باشد، انتساب توسط یک قفل محافظت می شود. در غیر این صورت رفتار تعریف نشده است، اما ممکن است اختلاف کمتری از خود نشان دهد.