هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

ScatterNdUpdate

کلاس نهایی عمومی ScatterNdUpdate

به‌روزرسانی‌های پراکنده را برای مقادیر یا برش‌های فردی در یک مکان خاص اعمال می‌کند

متغیر با توجه به "شاخص ها".

«ref» یک «تنسور» با رتبه «P» است و «شاخص‌ها» یک «تانسور» از رتبه «Q» است.

«شاخص‌ها» باید تانسور اعداد صحیح باشند و شامل شاخص‌هایی به «ref» باشند. باید شکل \\([d_0, ..., d_{Q-2}, K]\\) که در آن «0 < K <= P» باشد.

درونی‌ترین بعد «شاخص‌ها» (با طول «K») مربوط به شاخص‌هایی به عناصر (اگر «K = P») یا برش‌هایی (اگر «K <P») در امتداد «K»مین بعد «ref» است.

«به‌روزرسانی‌ها» «تنسور» رتبه «Q-1+PK» با شکل:

$$[d_0, ..., d_{Q-2}, ref.shape[K], ..., ref.shape[P-1]].$$

به عنوان مثال، فرض کنید می خواهیم 4 عنصر پراکنده را به تانسور رتبه-1 به 8 عنصر به روز کنیم. در پایتون، آن به روز رسانی به این صورت خواهد بود:

ref = tf.Variable([1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8])
   indices = tf.constant([[4], [3], [1] ,[7]])
   updates = tf.constant([9, 10, 11, 12])
   update = tf.scatter_nd_update(ref, indices, updates)
   with tf.Session() as sess:
    print sess.run(update)
 
به روز رسانی حاصل برای ref به شکل زیر است:

[1، 11، 3، 10، 9، 6، 7، 12]

برای جزئیات بیشتر درباره نحوه به‌روزرسانی برش‌ها، tf.scatter_nd را ببینید.

به «tf.scatter_update» و «tf.batch_scatter_update» نیز مراجعه کنید.

کلاس های تو در تو

کلاس ScatterNdUpdate.Options ویژگی های اختیاری برای ScatterNdUpdate

روش های عمومی

خروجی <T>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
استاتیک <T، U گسترش شماره> ScatterNdUpdate <T>
ایجاد ( حوزه دامنه، عملوند <T> ref، شاخص های عملوند <U>، به روز رسانی های عملوند <T>، گزینه ها... گزینه ها)
روش Factory برای ایجاد کلاسی که یک عملیات ScatterNdUpdate جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <T>
outputRef ()
همان رفر.
استاتیک ScatterNdUpdate.Options
useLocking (useLocking بولی)

روش های ارثی

روش های عمومی

خروجی عمومی <T> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی ایستا ScatterNdUpdate <T> ایجاد ( scope scope، Operand <T> ref، Operand <U> indeks، Operand <T> updates, Options... گزینه ها)

روش Factory برای ایجاد کلاسی که یک عملیات ScatterNdUpdate جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
مرجع یک تانسور قابل تغییر باید از یک گره متغیر باشد.
شاخص ها یک تانسور باید یکی از انواع زیر باشد: int32، int64. تانسوری از شاخص ها به رفر.
به روز رسانی ها یک تانسور باید همان نوع ref را داشته باشد. تانسوری از مقادیر به روز شده برای افزودن به مرجع.
گزینه ها مقادیر ویژگی های اختیاری را حمل می کند
برمی گرداند
 • یک نمونه جدید از ScatterNdUpdate

خروجی عمومی <T> outputRef ()

همان رفر. برای عملیاتی که می‌خواهند پس از انجام به‌روزرسانی از مقادیر به‌روزشده استفاده کنند، به‌عنوان سهولت بازگردانده شده است.

عمومی استاتیک ScatterNdUpdate . Options useLocking (useLocking بولی)

مولفه های
استفاده از قفل کردن یک بوول اختیاری پیش فرض ها به True. اگر True باشد، انتساب توسط یک قفل محافظت می شود. در غیر این صورت رفتار تعریف نشده است، اما ممکن است اختلاف کمتری از خود نشان دهد.