هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

ScatterSub

کلاس نهایی عمومی ScatterSub

به روز رسانی های پراکنده را از یک مرجع متغیر کم می کند.

# Scalar indices
   ref[indices, ...] -= updates[...]
 
   # Vector indices (for each i)
   ref[indices[i], ...] -= updates[i, ...]
 
   # High rank indices (for each i, ..., j)
   ref[indices[i, ..., j], ...] -= updates[i, ..., j, ...]
 
این عملیات «ref» را پس از انجام به‌روزرسانی، خروجی می‌دهد. این امر زنجیره عملیاتی را که نیاز به استفاده از مقدار بازنشانی دارند آسان تر می کند.

ورودی‌های تکراری به درستی مدیریت می‌شوند: اگر چندین «شاخص» به یک مکان اشاره کنند، مشارکت‌های (نفی) آنها اضافه می‌شود.

به «updates.shape = indices.shape + ref.shape[1:]» یا «updates.shape = []» نیاز دارد.

کلاس های تو در تو

کلاس ScatterSub.Options ویژگی های اختیاری برای ScatterSub

روش های عمومی

خروجی <T>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
static <T, U extension Number> ScatterSub <T>
ایجاد ( دامنه دامنه، عملوند <T> ref، شاخص های عملوند <U>، به روز رسانی های عملوند <T>، گزینه ها... گزینه ها)
روش Factory برای ایجاد کلاسی که یک عملیات ScatterSub جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <T>
outputRef ()
= همان "ref".
استاتیک ScatterSub.Options
useLocking (قفل کردن استفاده بولی)

روش های ارثی

روش های عمومی

خروجی عمومی <T> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

ایجاد ScatterSub ایستا عمومی ( Scope scope، Operand <T> ref، Operand <U> Indeks، Operand <T> به روز رسانی، Options... گزینه ها)

روش Factory برای ایجاد کلاسی که یک عملیات ScatterSub جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
مرجع باید از یک گره «متغیر» باشد.
شاخص ها تانسوری از شاخص‌ها در بعد اول «ref».
به روز رسانی ها تانسوری از مقادیر به‌روزرسانی شده برای تفریق از «ref».
گزینه ها مقادیر ویژگی های اختیاری را حمل می کند
برمی گرداند
 • یک نمونه جدید از ScatterSub

خروجی عمومی <T> outputRef ()

= همان "ref". برای عملیاتی که می‌خواهند پس از انجام به‌روزرسانی از مقادیر به‌روزشده استفاده کنند، به‌عنوان سهولت بازگردانده شد.

عمومی Static ScatterSub.Options useLocking (useLocking بولی)

مولفه های
استفاده از قفل کردن اگر True باشد، تفریق با یک قفل محافظت می شود. در غیر این صورت رفتار تعریف نشده است، اما ممکن است اختلاف کمتری از خود نشان دهد.