ScatterUpdate

کلاس نهایی عمومی ScatterUpdate

به روز رسانی های پراکنده را برای یک مرجع متغیر اعمال می کند.

این عملیات

# Scalar indices
   ref[indices, ...] = updates[...]
 
   # Vector indices (for each i)
   ref[indices[i], ...] = updates[i, ...]
 
   # High rank indices (for each i, ..., j)
   ref[indices[i, ..., j], ...] = updates[i, ..., j, ...]
 
را محاسبه می‌کند. این عملیات «ref» را پس از انجام به‌روزرسانی، خروجی می‌دهد. این امر زنجیره عملیاتی را که نیاز به استفاده از مقدار بازنشانی دارند آسان تر می کند.

اگر مقادیر «ref» بیش از یک بار به‌روزرسانی شوند، زیرا ورودی‌های تکراری در «شاخص‌ها» وجود دارد، ترتیب به‌روزرسانی‌ها برای هر مقدار تعریف نشده است.

به «updates.shape = indices.shape + ref.shape[1:]» یا «updates.shape = []» نیاز دارد.

به «tf.batch_scatter_update» و «tf.scatter_nd_update» نیز مراجعه کنید.

کلاس های تو در تو

کلاس ScatterUpdate.Options ویژگی های اختیاری برای ScatterUpdate

روش های عمومی

خروجی <T>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
استاتیک <T، U گسترش شماره> ScatterUpdate <T>
ایجاد ( دامنه دامنه ، عملوند <T> ref، شاخص های عملوند <U>، به روز رسانی های عملوند <T>، گزینه ها... گزینه ها)
روش Factory برای ایجاد کلاسی که یک عملیات ScatterUpdate جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <T>
outputRef ()
= همان "ref".
استاتیک ScatterUpdate.Options
useLocking (قفل کردن استفاده بولی)

روش های ارثی

روش های عمومی

خروجی عمومی <T> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک ScatterUpdate <T> ایجاد ( scope scope، Operand <T> ref، Operand <U> indeks، Operand <T> updates, Options... گزینه ها)

روش Factory برای ایجاد کلاسی که یک عملیات ScatterUpdate جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
مرجع باید از یک گره «متغیر» باشد.
شاخص ها تانسوری از شاخص‌ها در بعد اول «ref».
به روز رسانی ها تانسوری از مقادیر به‌روزرسانی شده برای ذخیره در «ref».
گزینه ها مقادیر ویژگی های اختیاری را حمل می کند
برمی گرداند
 • یک نمونه جدید از ScatterUpdate

خروجی عمومی <T> outputRef ()

= همان "ref". برای عملیاتی که می‌خواهند پس از انجام به‌روزرسانی از مقادیر به‌روزشده استفاده کنند، به‌عنوان سهولت بازگردانده شد.

عمومی استاتیک ScatterUpdate. Options useLocking (Locking استفاده بولی)

مولفه های
استفاده از قفل کردن اگر True باشد، انتساب توسط یک قفل محافظت می شود. در غیر این صورت رفتار تعریف نشده است، اما ممکن است اختلاف کمتری از خود نشان دهد.