هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

SetSize

عمومی SetSize کلاس نهایی

تعداد عناصر منحصر به فرد در امتداد آخرین بعد «مجموعه» ورودی.

«set» ورودی یک «SparseTensor» است که با «مجموعه_شاخص‌ها»، «مقادیر_ست» و «شکل_ست» نمایش داده می‌شود. آخرین بعد حاوی مقادیری در یک مجموعه است، تکرارها مجاز هستند اما نادیده گرفته می شوند.

اگر «تأیید_شاخص‌ها» «درست» باشد، این عملیات ترتیب و محدوده شاخص‌های «ست» را تأیید می‌کند.

کلاس های تو در تو

کلاس SetSize.Options ویژگی اختیاری برای SetSize

روش های عمومی

خروجی <صحیح>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص <T> SetSize
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <طولانی> setIndices، عملوند <T> setValues، عملوند <طولانی> setShape، گزینه ها ... گزینه ها)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات SetSize جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <صحیح>
اندازه ()
برای «مجموعه» رتبه‌بندی شده «n»، این یک «تنسور» با رتبه «n-1» و همان ابعاد «n-1» اول به عنوان «ست» است.
شخص SetSize.Options
validateIndices (بولی validateIndices)

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <صحیح> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک SetSize ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <طولانی> setIndices، عملوند <T> setValues، عملوند <طولانی> setShape، گزینه ها ... گزینه ها)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات SetSize جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
مجموعه شاخص ها «تنسور» دوبعدی، شاخص‌های «تنسور Sparse».
setValues "Tensor" یک بعدی، مقادیر یک "SparseTensor".
setShape "Tensor" یک بعدی، شکل "SparseTensor".
گزینه ها مقادیر ویژگی های اختیاری را حمل می کند
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از SetSize

عمومی خروجی <صحیح> اندازه ()

برای «مجموعه» رتبه‌بندی شده «n»، این یک «تنسور» با رتبه «n-1» و همان ابعاد «n-1» اول به عنوان «ست» است. هر مقدار تعداد عناصر منحصر به فرد در بعد «[0...n-1]» مربوط به «ست» است.

عمومی استاتیک SetSize.Options validateIndices (بولی validateIndices)