Shape

کلاس نهایی عمومی شکل

شکل یک تانسور را برمی‌گرداند.

این عملیات یک تانسور عدد صحیح 1 بعدی را برمی گرداند که شکل "ورودی" را نشان می دهد.

به عنوان مثال:

# 't' is [[[1, 1, 1], [2, 2, 2]], [[3, 3, 3], [4, 4, 4]]]
 shape(t) ==> [2, 2, 3]
 

روش های عمومی

خروجی <U>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
استاتیک <U تعداد، T> شکل <U> را گسترش می دهد
ایجاد (حوزه دامنه ، ورودی عملوند <T>، Class<U> outType)
روش Factory برای ایجاد کلاسی که یک عملیات Shape جدید را بسته بندی می کند.
استاتیک <T> شکل <Integer>
ایجاد (حوزه دامنه ، ورودی عملوند <T>)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات Shape جدید را با استفاده از انواع خروجی پیش‌فرض بسته بندی می‌کند.
خروجی <U>

روش های ارثی

روش های عمومی

خروجی عمومی <U> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

ایجاد شکل ثابت عمومی <U> ( دامنه دامنه ، ورودی عملوند <T>، Class<U> outType)

روش Factory برای ایجاد کلاسی که یک عملیات Shape جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
برمی گرداند
  • نمونه جدیدی از Shape

ایجاد شکل ثابت عمومی <صحیح> ( دامنه دامنه ، ورودی عملوند <T>)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات Shape جدید را با استفاده از انواع خروجی پیش‌فرض بسته بندی می‌کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
برمی گرداند
  • نمونه جدیدی از Shape

خروجی عمومی <U> خروجی ()