هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

Shape

عمومی کلاس شکل نهایی

شکل یک تانسور را برمی‌گرداند.

این عملیات یک تانسور عدد صحیح 1 بعدی را برمی گرداند که شکل "ورودی" را نشان می دهد.

به عنوان مثال:

# 't' is [[[1, 1, 1], [2, 2, 2]], [[3, 3, 3], [4, 4, 4]]]
 shape(t) ==> [2, 2, 3]
 

روش های عمومی

خروجی <U>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص <U گسترش شماره، T> شکل <U>
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> ورودی، کلاس <U> outType)
روش Factory برای ایجاد کلاسی که یک عملیات Shape جدید را بسته بندی می کند.
شخص <T> شکل <صحیح>
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> ورودی)
روش Factory برای ایجاد کلاسی که یک عملیات Shape جدید را با استفاده از انواع خروجی پیش‌فرض بسته بندی می‌کند.
خروجی <U>

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <U> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک شکل <U> ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> ورودی، کلاس <U> outType)

روش Factory برای ایجاد کلاسی که یک عملیات Shape جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
برمی گرداند
  • نمونه جدیدی از Shape

عمومی استاتیک شکل <صحیح> ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> ورودی)

روش Factory برای ایجاد کلاسی که یک عملیات Shape جدید را با استفاده از انواع خروجی پیش‌فرض بسته بندی می‌کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
برمی گرداند
  • نمونه جدیدی از Shape

عمومی خروجی <U> خروجی ()