هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

ShuffleAndRepeatDatasetV2

عمومی ShuffleAndRepeatDatasetV2 کلاس نهایی

کلاس های تو در تو

کلاس ShuffleAndRepeatDatasetV2.Options ویژگی اختیاری برای ShuffleAndRepeatDatasetV2

روش های عمومی

خروجی <شی>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص ShuffleAndRepeatDatasetV2
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <؟> inputDataset، عملوند <طولانی> bufferSize، عملوند <طولانی> بذر، عملوند <طولانی> seed2، عملوند <طولانی> شمارش، عملوند <؟> seedGenerator، فهرست <کلاس <؟ >> outputTypes، فهرست < شکل > outputShapes، گزینه ها ... گزینه ها)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که عملیات جدید ShuffleAndRepeatDatasetV2 را بسته بندی می کند.
خروجی <؟>
شخص ShuffleAndRepeatDatasetV2.Options
ابرداده (رشته فراداده)
شخص ShuffleAndRepeatDatasetV2.Options
reshuffleEachIteration (بولی reshuffleEachIteration)

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <شی> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک ShuffleAndRepeatDatasetV2 ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <؟> inputDataset، عملوند <طولانی> bufferSize، عملوند <طولانی> بذر، عملوند <طولانی> seed2، عملوند <طولانی> شمارش، عملوند <؟> seedGenerator، فهرست <کلاس <؟> > outputTypes، فهرست < شکل > outputShapes، گزینه ها ... گزینه ها)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که عملیات جدید ShuffleAndRepeatDatasetV2 را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
گزینه ها مقادیر ویژگی های اختیاری را حمل می کند
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از ShuffleAndRepeatDatasetV2

عمومی خروجی <؟> دسته ()

عمومی استاتیک ShuffleAndRepeatDatasetV2.Options ابرداده (فراداده رشته)

عمومی استاتیک ShuffleAndRepeatDatasetV2.Options reshuffleEachIteration (بولی reshuffleEachIteration)