هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

ShuffleDatasetV2

عمومی ShuffleDatasetV2 کلاس نهایی

کلاس های تو در تو

کلاس ShuffleDatasetV2.Options ویژگی اختیاری برای ShuffleDatasetV2

روش های عمومی

خروجی <شی>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص ShuffleDatasetV2
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <؟> inputDataset، عملوند <طولانی> bufferSize، عملوند <؟> seedGenerator، فهرست <کلاس <؟ >> outputTypes، فهرست < شکل > outputShapes، گزینه ها ... گزینه ها)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که عملیات جدید ShuffleDatasetV2 را بسته بندی می کند.
خروجی <؟>
شخص ShuffleDatasetV2.Options
ابرداده (رشته فراداده)

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <شی> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک ShuffleDatasetV2 ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <؟> inputDataset، عملوند <طولانی> bufferSize، عملوند <؟> seedGenerator، فهرست <کلاس <؟ >> outputTypes، فهرست < شکل > outputShapes، گزینه ها ... گزینه ها)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که عملیات جدید ShuffleDatasetV2 را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
گزینه ها مقادیر ویژگی های اختیاری را حمل می کند
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از ShuffleDatasetV2

عمومی خروجی <؟> دسته ()

عمومی استاتیک ShuffleDatasetV2.Options ابرداده (فراداده رشته)