هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

ShutdownTPUSystem

کلاس نهایی عمومی ShutdownTPUSystem

عملیاتی که سیستم TPU را خاموش می کند.

روش های عمومی

خروجی <Boolean>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
Static ShutdownTPUSystem
ایجاد ( حوزه دامنه)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات ShutdownTPUSystem جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <Boolean>
موفقیت ()
یک بولی که نشان می دهد که آیا فرآیند خاموش شدن با موفقیت انجام می شود.

روش های ارثی

روش های عمومی

خروجی عمومی <Boolean> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی ایستا ShutdownTPUSystem ایجاد ( حوزه دامنه)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات ShutdownTPUSystem جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از ShutdownTPUSystem

خروجی عمومی <Boolean> موفقیت ()

یک بولی که نشان می دهد که آیا فرآیند خاموش شدن با موفقیت انجام می شود.