Slice

کلاس نهایی عمومی برش

یک برش از "ورودی" را برگردانید.

تانسور خروجی یک تانسور با ابعاد توصیف شده با "اندازه" است که مقادیر آن از "ورودی" استخراج می شود که از انحرافات در "شروع" شروع می شود.

مورد نیاز : 0 <= begin[i] <= begin[i] + اندازه[i] <= Di برای i در [0، n)

روش های عمومی

خروجی <T>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
static <T, U extensions Number> Slice <T>
ایجاد ( دامنه دامنه ، ورودی عملوند <T>، عملوند <U> شروع، عملوند <U> اندازه)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات Slice جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <T>

روش های ارثی

روش های عمومی

خروجی عمومی <T> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

ایجاد برش ثابت عمومی <T> ( دامنه دامنه ، ورودی عملوند <T>، شروع عملوند <U>، اندازه عملوند <U>)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات Slice جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
شروع Begin[i] تعدیل را به بعد i'م "ورودی" برای برش مشخص می کند.
اندازه size[i] تعداد عناصر "بعد i'م "ورودی" را برای برش مشخص می کند. اگر اندازه[i] -1 باشد، تمام عناصر باقیمانده در بعد i در برش گنجانده می‌شوند (یعنی این معادل تنظیم اندازه[i] = input.dim_size(i) - start[i] است).
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از Slice

خروجی عمومی <T> خروجی ()