هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

Slice

کلاس نهایی عمومی خلال

یک برش از "ورودی" را برگردانید.

تانسور خروجی یک تانسور با ابعاد توصیف شده با "اندازه" است که مقادیر آن از "ورودی" استخراج می شود که از انحرافات در "شروع" شروع می شود.

مورد نیاز: 0 <= آغاز [من] <= آغاز [من] + اندازه های [i] <= دی برای من در [0، N)

روش های عمومی

خروجی <T>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص <T، U گسترش تعداد> برش <T>
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> ورودی، عملوند <U> آغاز خواهد شد، عملوند <U> اندازه)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات Slice جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <T>

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <T> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک برش <T> ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> ورودی، عملوند <U> آغاز خواهد شد، عملوند <U> اندازه)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات Slice جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
شروع Begin[i] تعدیل را به بعد i'م "ورودی" برای برش مشخص می کند.
اندازه size[i] تعداد عناصر بعد i'م 'ورودی' را برای برش مشخص می کند. اگر اندازه[i] -1 باشد، تمام عناصر باقیمانده در بعد i در برش گنجانده می‌شوند (یعنی این معادل تنظیم اندازه[i] = input.dim_size(i) - start[i] است).
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از Slice

عمومی خروجی <T> خروجی ()