هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

Snapshot

کلاس نهایی عمومی عکس فوری

یک کپی از تانسور ورودی را برمی گرداند.

روش های عمومی

خروجی <T>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص <T> عکس فوری <T>
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> ورودی)
روش Factory برای ایجاد کلاسی که یک عملیات Snapshot جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <T>

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <T> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک عکس فوری <T> ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> ورودی)

روش Factory برای ایجاد کلاسی که یک عملیات Snapshot جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از Snapshot

عمومی خروجی <T> خروجی ()