هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

SnapshotDatasetReader

کلاس نهایی عمومی SnapshotDatasetReader

کلاس های تو در تو

کلاس SnapshotDatasetReader.Options ویژگی های اختیاری برای SnapshotDatasetReader

روش های عمومی

خروجی <Object>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
استاتیک SnapshotDatasetReader.Options
فشرده سازی (فشرده سازی رشته)
استاتیک SnapshotDatasetReader
ایجاد ( scope scope، Operand <String> shardDir ، Operand <Long> startIndex، List<Class<?>> outputTypes، List< Shape > outputShapes، Long version، Options... گزینه ها)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات SnapshotDatasetReader جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <?>

روش های ارثی

روش های عمومی

خروجی عمومی <Object> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

فشرده سازی عمومی استاتیک SnapshotDatasetReader.Options ( فشرده سازی رشته)

ایجاد SnapshotDatasetReader static عمومی ( Scope scope, Operand <String> shardDir , Operand <Long> startIndex, List<Class<?>> outputTypes, List< Shape > outputShapes, Long version, Options... گزینه ها)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات SnapshotDatasetReader جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
گزینه ها مقادیر ویژگی های اختیاری را حمل می کند
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از SnapshotDatasetReader

دسته عمومی خروجی <?> ()