هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

SparseMatrixAdd

کلاس نهایی عمومی SparseMatrixAdd

اضافه کردن پراکنده دو ماتریس CSR، C = آلفا * A + بتا * B.

گرادیان خروجی‌های SparseMatrixAdd با توجه به آلفا و بتا در حال حاضر تعریف نشده‌اند (TensorFlow صفرها را برای این ورودی‌ها برمی‌گرداند).

روش های عمومی

خروجی <شی>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
خروجی <؟>
ج ()
یک CSRSparseMatrix.
شخص <T> SparseMatrixAdd
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <؟> یک عملوند <؟> ب، عملوند <T> آلفا، عملوند <T> بتا)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات جدید SparseMatrixAdd را بسته بندی می کند.

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <شی> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی خروجی <؟> ج ()

یک CSRSparseMatrix.

عمومی استاتیک SparseMatrixAdd ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <؟> یک عملوند <؟> ب، عملوند <T> آلفا، عملوند <T> بتا)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات جدید SparseMatrixAdd را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
آ یک CSRSparseMatrix.
ب یک CSRSparseMatrix.
آلفا یک اسکالر ثابت.
بتا یک اسکالر ثابت.
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از SparseMatrixAdd