هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

SparseMatrixMul

عمومی SparseMatrixMul کلاس نهایی

ضرب عنصری یک ماتریس پراکنده با تانسور متراکم.

یک ماتریس پراکنده را برمی‌گرداند.

تانسور متراکم «b» ممکن است یک اسکالر باشد. در غیر این صورت، "a" باید یک "SparseMatrix" رتبه-3 باشد. در این مورد، «b» باید به شکل «[batch_size, 1، 1]» باشد و عملیات ضرب پخش شود.

نکته حتی اگر `B` صفر است، ساختار قلت خروجی تغییر نمی کند.

روش های عمومی

خروجی <شی>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص <T> SparseMatrixMul
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <؟> یک عملوند <T> ب)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات جدید SparseMatrixMul را بسته بندی می کند.
خروجی <؟>
خروجی ()
یک تانسور خروجی متراکم

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <شی> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک SparseMatrixMul ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <؟> یک عملوند <T> ب)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات جدید SparseMatrixMul را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
آ یک CSRSparseMatrix.
ب یک تانسور متراکم
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از SparseMatrixMul

عمومی خروجی <؟> خروجی ()

یک تانسور خروجی متراکم