SparseMatrixMul

کلاس نهایی عمومی SparseMatrixMul

ضرب عنصری یک ماتریس پراکنده با تانسور متراکم.

یک ماتریس پراکنده را برمی‌گرداند.

تانسور متراکم «b» ممکن است یک اسکالر باشد. در غیر این صورت 'a' باید یک 'SparseMatrix' رتبه-3 باشد. در این مورد «b» باید «[بچ_اندازه، 1، 1]» شکل بگیرد و عملیات ضرب پخش شود.

توجه داشته باشید حتی اگر 'b' صفر باشد، ساختار پراکندگی خروجی تغییر نمی کند.

روش های عمومی

خروجی <Object>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
استاتیک <T> SparseMatrixMul
ایجاد ( دامنه دامنه ، عملوند <?> a، عملوند <T> b)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات جدید SparseMatrixMul را بسته بندی می کند.
خروجی <?>
خروجی ()
یک تانسور خروجی متراکم

روش های ارثی

روش های عمومی

خروجی عمومی <Object> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

ایجاد عمومی استاتیک SparseMatrixMul ( دامنه دامنه ، عملوند <?> a، عملوند <T> b)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات جدید SparseMatrixMul را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
آ یک CSRSparseMatrix.
ب یک تانسور متراکم
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از SparseMatrixMul

خروجی عمومی <?> خروجی ()

یک تانسور خروجی متراکم