هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

SparseMatrixNNZ

کلاس نهایی عمومی SparseMatrixNNZ

تعداد غیر صفرهای «ماتریس_پراک» را برمی‌گرداند.

روش های عمومی

خروجی <صحیح>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص SparseMatrixNNZ
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <؟> ماتریس خلوت)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات جدید SparseMatrixNNZ را بسته بندی می کند.
خروجی <صحیح>
nnz ()
تعداد غیر صفرهای "ماتریس_پراک".

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <صحیح> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک SparseMatrixNNZ ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <؟> ماتریس خلوت)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات جدید SparseMatrixNNZ را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
SparseMatrix یک CSRSparseMatrix.
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از SparseMatrixNNZ

عمومی خروجی <صحیح> nnz ()

تعداد غیر صفرهای "ماتریس_پراک".