هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

SparseMatrixOrderingAMD

کلاس نهایی عمومی SparseMatrixOrderingAMD

ترتیب حداقل درجه تقریبی (AMD) "ورودی" را محاسبه می کند.

ترتیب حداقل درجه تقریبی (AMD) را برای یک ماتریس پراکنده محاسبه می کند.

جایگشت برگشتی ممکن است برای جایگشت سطرها و ستون های ماتریس پراکنده داده شده استفاده شود. این به طور معمول باعث می‌شود که Cholesky پراکنده ماتریس پراکنده (یا تجزیه‌های دیگر) جایگشت‌شده در مقایسه با تجزیه ماتریس اصلی، پر کردن صفر کمتری داشته باشد.

ماتریس پراکنده ورودی ممکن است دارای رتبه 2 یا رتبه 3 باشد. تانسور خروجی که نشان دهنده آن است به ترتیب دارای رتبه 1 یا 2 با همان شکل دسته ای ورودی خواهد بود.

هر جزء از ماتریس پراکنده ورودی باید یک ماتریس متقارن مربع را نشان دهد. فقط قسمت مثلثی پایین ماتریس خوانده می شود. مقادیر ماتریس پراکنده بر جایگشت برگشتی تأثیر نمی گذارد، فقط از الگوی پراکندگی ماتریس پراکنده استفاده می شود. از این رو، یک سفارش AMD ممکن است برای تجزیه های Cholesky ماتریس های پراکنده با همان الگوی پراکندگی اما با مقادیر احتمالاً متفاوت دوباره استفاده شود.

هر جزء دسته‌ای از جایگشت خروجی نشان‌دهنده جایگشتی از عناصر «N» است، که در آن اجزای ماتریس پراکنده ورودی هر کدام دارای ردیف‌های «N» هستند. یعنی مؤلفه دقیقاً یک بار حاوی هر یک از اعداد صحیح «{0, .. N-1}» است. عنصر "i" نمایانگر ردیفی است که ردیف "i" به آن نگاشت می شود.

به عنوان مثال استفاده:

from tensorflow.python.ops.linalg.sparse import sparse_csr_matrix_ops
 
   a_indices = np.array([[0, 0], [1, 1], [2, 1], [2, 2], [3, 3]])
   a_values = np.array([1.0, 2.0, 1.0, 3.0, 4.0], np.float32)
   a_dense_shape = [4, 4]
 
   with tf.Session() as sess:
    # Define (COO format) SparseTensor over Numpy array.
    a_st = tf.sparse.SparseTensor(a_indices, a_values, a_dense_shape)
 
    # Convert SparseTensors to CSR SparseMatrix.
    a_sm = sparse_csr_matrix_ops.sparse_tensor_to_csr_sparse_matrix(
      a_st.indices, a_st.values, a_st.dense_shape)
 
    # Obtain the AMD Ordering for the CSR SparseMatrix.
    ordering_amd = sparse_csr_matrix_ops.sparse_matrix_ordering_amd(sparse_matrix)
 
    ordering_amd_value = sess.run(ordering_amd)
 
`فروشگاه ordering_amd_value` ترتیب AMD:` [1 2 3 0] `.

ورودی: یک «CSRSparseMatrix».

روش های عمومی

خروجی <صحیح>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص SparseMatrixOrderingAMD
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <؟> ورودی)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات جدید SparseMatrixOrderingAMD را بسته بندی می کند.
خروجی <صحیح>
خروجی ()
ترتیب حداقل درجه تقریبی (AMD) "ورودی".

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <صحیح> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک SparseMatrixOrderingAMD ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <؟> ورودی)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات جدید SparseMatrixOrderingAMD را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
ورودی یک «CSRSparseMatrix».
برمی گرداند
 • یک نمونه جدید از SparseMatrixOrderingAMD

عمومی خروجی <صحیح> خروجی ()

ترتیب حداقل درجه تقریبی (AMD) "ورودی".