هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

SparseMatrixSoftmax

کلاس نهایی عمومی SparseMatrixSoftmax

Softmax یک CSRSparseMatrix را محاسبه می کند.

Softmax داخلی ترین ابعاد SparseMatrix را محاسبه کنید.

مقادیر از دست رفته به عنوان "-inf" در نظر گرفته می شوند (یعنی لجیت هایی با احتمال صفر). و خروجی همان ساختار پراکندگی ورودی را دارد (اگرچه مقادیر گمشده در خروجی ممکن است اکنون به عنوان احتمال صفر در نظر گرفته شوند).

روش های عمومی

خروجی <شی>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص <T گسترش تعداد> SparseMatrixSoftmax
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <؟> logits، کلاس <T> نوع)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات جدید SparseMatrixSoftmax را بسته بندی می کند.
خروجی <؟>
softmax ()
یک CSRSparseMatrix.

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <شی> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک SparseMatrixSoftmax ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <؟> logits، کلاس <T> نوع)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات جدید SparseMatrixSoftmax را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
لاجیت ها یک CSRSparseMatrix.
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از SparseMatrixSoftmax

عمومی خروجی <؟> softmax ()

یک CSRSparseMatrix.