هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

SparseMatrixTranspose

عمومی SparseMatrixTranspose کلاس نهایی

ابعاد داخلی (ماتریسی) یک CSRSparseMatrix را جابجا می کند.

ابعاد داخلی (ماتریس) SparseMatrix را جابجا می کند و به صورت اختیاری مقادیر آن را با هم ترکیب می کند.

کلاس های تو در تو

کلاس SparseMatrixTranspose.Options ویژگی اختیاری برای SparseMatrixTranspose

روش های عمومی

خروجی <شی>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص SparseMatrixTranspose.Options
مزدوج (مزدوج بولی)
شخص <T> SparseMatrixTranspose
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <؟> ورودی، کلاس <T> نوع، گزینه ها ... گزینه ها)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات جدید SparseMatrixTranspose را بسته بندی می کند.
خروجی <؟>
خروجی ()
یک CSRSparseMatrix.

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <شی> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک SparseMatrixTranspose.Options مزدوج (مزدوج بولی)

مولفه های
مزدوج نشان می دهد که آیا «ورودی» باید مزدوج شود یا خیر.

عمومی استاتیک SparseMatrixTranspose ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <؟> ورودی، کلاس <T> نوع، گزینه ها ... گزینه ها)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات جدید SparseMatrixTranspose را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
ورودی یک CSRSparseMatrix.
گزینه ها مقادیر ویژگی های اختیاری را حمل می کند
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از SparseMatrixTranspose

عمومی خروجی <؟> خروجی ()

یک CSRSparseMatrix.