SparseMatrixTranspose

کلاس نهایی عمومی SparseMatrixTranspose

ابعاد داخلی (ماتریسی) یک CSRSparseMatrix را جابجا می کند.

ابعاد داخلی (ماتریس) SparseMatrix را جابجا می کند و مقادیر آن را به صورت اختیاری ترکیب می کند.

کلاس های تو در تو

کلاس SparseMatrixTranspose.Options ویژگی های اختیاری برای SparseMatrixTranspose

روش های عمومی

خروجی <Object>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
استاتیک SparseMatrixTranspose.Options
مزدوج (مزوج بولی)
استاتیک <T> SparseMatrixTranspose
ایجاد (حوزه دامنه ، ورودی عملوند <?>، نوع کلاس<T>، گزینه‌ها... گزینه‌ها)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات جدید SparseMatrixTranspose را بسته بندی می کند.
خروجی <?>
خروجی ()
یک CSRSparseMatrix.

روش های ارثی

روش های عمومی

خروجی عمومی <Object> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

استاتیک عمومی SparseMatrixTranspose.Options conjugate (مزوج بولی)

مولفه های
مزدوج نشان می دهد که آیا "ورودی" باید مزدوج شود یا خیر.

ایجاد عمومی ثابت SparseMatrixTranspose ( دامنه دامنه ، ورودی عملوند <?>، نوع کلاس<T>، گزینه‌ها... گزینه‌ها)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات جدید SparseMatrixTranspose را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
ورودی یک CSRSparseMatrix.
گزینه ها مقادیر ویژگی های اختیاری را حمل می کند
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از SparseMatrixTranspose

خروجی عمومی <?> خروجی ()

یک CSRSparseMatrix.