هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

Spence

عمومی اسپنس کلاس نهایی

روش های عمومی

خروجی <T>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص <T گسترش تعداد> اسپنس <T>
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> X)
روش Factory برای ایجاد کلاسی که عملیات Spence جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <T>
Y ()

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <T> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک اسپنس <T> ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> X)

روش Factory برای ایجاد کلاسی که عملیات Spence جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
برمی گرداند
  • نمونه جدیدی از اسپنس

عمومی خروجی <T> Y ()