هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

Stack

کلاس نهایی عمومی پشته

فهرستی از تانسورهای "N" rank-"R" را در یک تانسور رتبه-"(R+1)" بسته بندی می کند.

تانسورهای "N" در "مقدار" را با قرار دادن آنها در امتداد بعد "محور" در یک تانسور با رتبه یک بالاتر از هر تانسور در "مقدار" بسته بندی می کند. با توجه به فهرستی از تانسورهای شکل «(A، B، C)».

اگر «محور == 0»، تانسور «خروجی» شکل «(N، A، B، C)» خواهد داشت. اگر «محور == 1» باشد، تانسور «خروجی» شکل «(A، N، B، C)» خواهد داشت. و غیره.

به عنوان مثال:

# 'x' is [1, 4]
 # 'y' is [2, 5]
 # 'z' is [3, 6]
 pack([x, y, z]) => [[1, 4], [2, 5], [3, 6]]  # Pack along first dim.
 pack([x, y, z], axis=1) => [[1, 2, 3], [4, 5, 6]]
 
این مخالف `unpack` است.

کلاس های تو در تو

کلاس Stack.Options ویژگی اختیاری برای Stack

روش های عمومی

خروجی <T>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص Stack.Options
محور (محور طولی)
شخص <T> پشته <T>
ایجاد ( محدوده دامنه، Iterable < عملوند <T >> ارزش ها، گزینه ها ... گزینه ها)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات Stack جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <T>
خروجی ()
تانسور پر شده

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <T> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک Stack.Options محور (محور طولی)

مولفه های
محور ابعادی که در امتداد آن بسته بندی شود. مقادیر منفی دور هم جمع می شوند، بنابراین محدوده معتبر «[-(R+1)، R+1)» است.

عمومی استاتیک پشته <T> ایجاد ( محدوده دامنه، Iterable < عملوند <T >> ارزش ها، گزینه ها ... گزینه ها)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات Stack جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
ارزش های باید از همان شکل و نوع باشد.
گزینه ها مقادیر ویژگی های اختیاری را حمل می کند
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از Stack

عمومی خروجی <T> خروجی ()

تانسور پر شده