هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

StageSize

عمومی StageSize کلاس نهایی

Op تعداد عناصر موجود در ظرف زیرین را برمی گرداند.

کلاس های تو در تو

کلاس StageSize.Options ویژگی اختیاری برای StageSize

روش های عمومی

خروجی <صحیح>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص StageSize.Options
ظرفیت (ظرفیت طولانی)
شخص StageSize.Options
ظرف (ظرف رشته)
شخص StageSize
ایجاد ( محدوده دامنه، فهرست <کلاس <؟ >> dtypes، گزینه ها ... گزینه ها)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات StageSize جدید را بسته بندی می کند.
شخص StageSize.Options
memoryLimit (بلند memoryLimit)
شخص StageSize.Options
sharedName (رشته sharedName)
خروجی <صحیح>

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <صحیح> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک StageSize.Options ظرفیت (ظرفیت طولانی)

عمومی استاتیک StageSize.Options ظرف (ظرف رشته)

عمومی استاتیک StageSize ایجاد ( محدوده دامنه، فهرست <کلاس <؟ >> dtypes، گزینه ها ... گزینه ها)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات StageSize جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
گزینه ها مقادیر ویژگی های اختیاری را حمل می کند
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از StageSize

عمومی استاتیک StageSize.Options memoryLimit (بلند memoryLimit)

عمومی استاتیک StageSize.Options sharedName (رشته sharedName)

عمومی خروجی <صحیح> اندازه ()