هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

StatefulRandomBinomial

کلاس نهایی عمومی StatefulRandomBinomial

روش های عمومی

خروجی <V>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص <V گسترش تعداد، T گسترش تعداد، U گسترش تعداد> StatefulRandomBinomial <V>
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <؟> منابع، عملوند <طولانی> الگوریتم، عملوند <T> شکل، عملوند <U> شمارش، عملوند <U> probs، کلاس <V> dtype)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات StatefulRandomBinomial جدید را بسته بندی می کند.
شخص <T گسترش تعداد، U گسترش تعداد> StatefulRandomBinomial <طولانی>
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <؟> منابع، عملوند <طولانی> الگوریتم، عملوند <T> شکل، عملوند <U> شمارش، عملوند <U> probs)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات StatefulRandomBinomial جدید را با استفاده از انواع خروجی پیش‌فرض بسته بندی می‌کند.
خروجی <V>

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <V> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک StatefulRandomBinomial <V> ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <؟> منابع، عملوند <طولانی> الگوریتم، عملوند <T> شکل، عملوند <U> شمارش، عملوند <U> probs، کلاس <V> dtype)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات StatefulRandomBinomial جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید StatefulRandomBinomial

عمومی استاتیک StatefulRandomBinomial <طولانی> ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <؟> منابع، عملوند <طولانی> الگوریتم، عملوند <T> شکل، عملوند <U> شمارش، عملوند <U> probs)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات StatefulRandomBinomial جدید را با استفاده از انواع خروجی پیش‌فرض بسته بندی می‌کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید StatefulRandomBinomial

عمومی خروجی <V> خروجی ()