هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

StatefulStandardNormalV2

عمومی StatefulStandardNormalV2 کلاس نهایی

مقادیر تصادفی را از یک توزیع نرمال خروجی می دهد.

مقادیر تولید شده دارای میانگین 0 و انحراف استاندارد 1 خواهند بود.

روش های عمومی

خروجی <U>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص <U، T> StatefulStandardNormalV2 <U>
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <؟> منابع، عملوند <طولانی> الگوریتم، عملوند <T> شکل، کلاس <U> dtype)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات StatefulStandardNormalV2 جدید را بسته بندی می کند.
شخص <T> StatefulStandardNormalV2 <شناور>
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <؟> منابع، عملوند <طولانی> الگوریتم، عملوند <T> شکل)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات StatefulStandardNormalV2 جدید را با استفاده از انواع خروجی پیش فرض بسته بندی می کند.
خروجی <U>
خروجی ()
یک تانسور از شکل مشخص شده با مقادیر عادی تصادفی پر شده است.

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <U> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک StatefulStandardNormalV2 <U> ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <؟> منابع، عملوند <طولانی> الگوریتم، عملوند <T> شکل، کلاس <U> dtype)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات StatefulStandardNormalV2 جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
منبع دسته متغیر منبع که وضعیت RNG را ذخیره می کند.
الگوریتم الگوریتم RNG
شکل شکل تانسور خروجی
dtype نوع خروجی
برمی گرداند
  • نمونه جدیدی از StatefulStandardNormalV2

عمومی استاتیک StatefulStandardNormalV2 <شناور> ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <؟> منابع، عملوند <طولانی> الگوریتم، عملوند <T> شکل)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات StatefulStandardNormalV2 جدید را با استفاده از انواع خروجی پیش فرض بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
منبع دسته متغیر منبع که وضعیت RNG را ذخیره می کند.
الگوریتم الگوریتم RNG
شکل شکل تانسور خروجی
برمی گرداند
  • نمونه جدیدی از StatefulStandardNormalV2

عمومی خروجی <U> خروجی ()

یک تانسور از شکل مشخص شده با مقادیر عادی تصادفی پر شده است.