هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

StatefulTruncatedNormal

عمومی StatefulTruncatedNormal کلاس نهایی

مقادیر تصادفی را از یک توزیع نرمال کوتاه شده به دست می آورد.

مقادیر تولید شده از توزیع نرمال با میانگین 0 و انحراف استاندارد 1 پیروی می کنند، با این تفاوت که مقادیری که بزرگی آنها بیش از 2 انحراف استاندارد از میانگین است حذف شده و دوباره انتخاب می شوند.

روش های عمومی

خروجی <U>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص <U، T> StatefulTruncatedNormal <U>
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <؟> منابع، عملوند <طولانی> الگوریتم، عملوند <T> شکل، کلاس <U> dtype)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات StatefulTruncatedNormal جدید را بسته بندی می کند.
شخص <T> StatefulTruncatedNormal <شناور>
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <؟> منابع، عملوند <طولانی> الگوریتم، عملوند <T> شکل)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات StatefulTruncatedNormal جدید را با استفاده از انواع خروجی پیش‌فرض بسته بندی می‌کند.
خروجی <U>
خروجی ()
مقادیر تصادفی با شکل مشخص.

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <U> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک StatefulTruncatedNormal <U> ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <؟> منابع، عملوند <طولانی> الگوریتم، عملوند <T> شکل، کلاس <U> dtype)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات StatefulTruncatedNormal جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
منبع دسته متغیر منبع که وضعیت RNG را ذخیره می کند.
الگوریتم الگوریتم RNG
شکل شکل تانسور خروجی
dtype نوع خروجی
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید StatefulTruncatedNormal

عمومی استاتیک StatefulTruncatedNormal <شناور> ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <؟> منابع، عملوند <طولانی> الگوریتم، عملوند <T> شکل)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات StatefulTruncatedNormal جدید را با استفاده از انواع خروجی پیش‌فرض بسته بندی می‌کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
منبع دسته متغیر منبع که وضعیت RNG را ذخیره می کند.
الگوریتم الگوریتم RNG
شکل شکل تانسور خروجی
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید StatefulTruncatedNormal

عمومی خروجی <U> خروجی ()

مقادیر تصادفی با شکل مشخص.