هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

StatefulUniform

عمومی StatefulUniform کلاس نهایی

مقادیر تصادفی را از یک توزیع یکنواخت خارج می کند.

مقادیر تولید شده از یک توزیع یکنواخت در محدوده "[0، 1)" پیروی می کنند. کران پایین 0 در محدوده گنجانده شده است، در حالی که کران بالایی 1 حذف می شود.

روش های عمومی

خروجی <U>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص <U، T> StatefulUniform <U>
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <؟> منابع، عملوند <طولانی> الگوریتم، عملوند <T> شکل، کلاس <U> dtype)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات StatefulUniform جدید را بسته بندی می کند.
شخص <T> StatefulUniform <شناور>
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <؟> منابع، عملوند <طولانی> الگوریتم، عملوند <T> شکل)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات StatefulUniform جدید را با استفاده از انواع خروجی پیش‌فرض بسته بندی می‌کند.
خروجی <U>
خروجی ()
مقادیر تصادفی با شکل مشخص.

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <U> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک StatefulUniform <U> ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <؟> منابع، عملوند <طولانی> الگوریتم، عملوند <T> شکل، کلاس <U> dtype)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات StatefulUniform جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
منبع دسته متغیر منبع که وضعیت RNG را ذخیره می کند.
الگوریتم الگوریتم RNG
شکل شکل تانسور خروجی
dtype نوع خروجی
برمی گرداند
  • نمونه جدیدی از StatefulUniform

عمومی استاتیک StatefulUniform <شناور> ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <؟> منابع، عملوند <طولانی> الگوریتم، عملوند <T> شکل)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات StatefulUniform جدید را با استفاده از انواع خروجی پیش‌فرض بسته بندی می‌کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
منبع دسته متغیر منبع که وضعیت RNG را ذخیره می کند.
الگوریتم الگوریتم RNG
شکل شکل تانسور خروجی
برمی گرداند
  • نمونه جدیدی از StatefulUniform

عمومی خروجی <U> خروجی ()

مقادیر تصادفی با شکل مشخص.