هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

StatefulUniformFullInt

عمومی StatefulUniformFullInt کلاس نهایی

خروجی اعداد صحیح تصادفی از یک توزیع یکنواخت.

مقادیر تولید شده اعداد صحیح یکنواخت هستند که کل محدوده "dtype" را پوشش می دهند.

روش های عمومی

خروجی <U>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص <U، T> StatefulUniformFullInt <U>
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <؟> منابع، عملوند <طولانی> الگوریتم، عملوند <T> شکل، کلاس <U> dtype)
روش Factory برای ایجاد کلاسی که یک عملیات StatefulUniformFullInt جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <U>
خروجی ()
مقادیر تصادفی با شکل مشخص.

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <U> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک StatefulUniformFullInt <U> ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <؟> منابع، عملوند <طولانی> الگوریتم، عملوند <T> شکل، کلاس <U> dtype)

روش Factory برای ایجاد کلاسی که یک عملیات StatefulUniformFullInt جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
منبع دسته متغیر منبع که وضعیت RNG را ذخیره می کند.
الگوریتم الگوریتم RNG
شکل شکل تانسور خروجی
dtype نوع خروجی
برمی گرداند
  • نمونه جدیدی از StatefulUniformFullInt

عمومی خروجی <U> خروجی ()

مقادیر تصادفی با شکل مشخص.