StatelessRandomGammaV2

کلاس نهایی عمومی StatelessRandomGammaV2

خروجی اعداد تصادفی شبه تصادفی قطعی از توزیع گاما.

مقادیر تصادفی را از یک توزیع گاما خارج می کند.

خروجی ها تابع قطعی «شکل»، «دانه» و «آلفا» هستند.

روش های عمومی

خروجی <V>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
static <V عدد را گسترش می دهد، T عدد را گسترش می دهد، U عدد را گسترش می دهد> StatelessRandomGammaV2 <V>
ایجاد ( scope scope، Operand <T> شکل، Operand <U> seed، Operand <V> alpha)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که عملیات جدید StatelessRandomGammaV2 را بسته بندی می کند.
خروجی <V>
خروجی ()
مقادیر تصادفی با شکل مشخص.

روش های ارثی

روش های عمومی

خروجی عمومی <V> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی ایستا StatelessRandomGammaV2 <V> ایجاد ( scope scope، Operand شکل <T>، Operand <U> seed، Operand <V> alpha)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که عملیات جدید StatelessRandomGammaV2 را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
شکل شکل تانسور خروجی
دانه 2 دانه (شکل [2]).
آلفا غلظت توزیع گاما شکل باید با سمت راست ترین ابعاد «شکل» مطابقت داشته باشد.
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید StatelessRandomGammaV2

خروجی عمومی <V> خروجی ()

مقادیر تصادفی با شکل مشخص.