هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

StatelessRandomGammaV2

عمومی StatelessRandomGammaV2 کلاس نهایی

خروجی اعداد تصادفی شبه تصادفی قطعی از توزیع گاما.

مقادیر تصادفی را از یک توزیع گاما خارج می کند.

خروجی ها تابعی قطعی از «شکل»، «دانه» و «آلفا» هستند.

روش های عمومی

خروجی <V>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص <V گسترش تعداد، T گسترش تعداد، U گسترش تعداد> StatelessRandomGammaV2 <V>
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> شکل، عملوند <U> بذر، عملوند <V> آلفا)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که عملیات جدید StatelessRandomGammaV2 را بسته بندی می کند.
خروجی <V>
خروجی ()
مقادیر تصادفی با شکل مشخص.

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <V> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک StatelessRandomGammaV2 <V> ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> شکل، عملوند <U> بذر، عملوند <V> آلفا)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که عملیات جدید StatelessRandomGammaV2 را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
شکل شکل تانسور خروجی
دانه 2 دانه (شکل [2]).
آلفا غلظت توزیع گاما شکل باید با سمت راست ترین ابعاد «شکل» مطابقت داشته باشد.
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید StatelessRandomGammaV2

عمومی خروجی <V> خروجی ()

مقادیر تصادفی با شکل مشخص.