هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

StatelessRandomUniformIntV2

کلاس نهایی عمومی StatelessRandomUniformIntV2

خروجی اعداد صحیح تصادفی شبه تصادفی قطعی از توزیع یکنواخت.

مقادیر تولید شده از یک توزیع یکنواخت در محدوده "[minval، maxval)" پیروی می کنند.

خروجی ها یک تابع قطعی از «شکل»، «کلید»، «کنتر»، «الگ»، «مینوال» و «مکزیمم» هستند.

روش های عمومی

خروجی <U>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
static <U عدد را گسترش می دهد، T عدد را گسترش می دهد> StatelessRandomUniformIntV2 <U>
ایجاد ( دامنه دامنه، شکل عملوند <T>، کلید عملوند <?>، شمارنده عملوند <?>، عملوند <عدد صحیح> alg ، عملوند <U> minval، عملوند <U> حداکثر)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که عملیات جدید StatelessRandomUniformIntV2 را بسته بندی می کند.
خروجی <U>
خروجی ()
مقادیر تصادفی با شکل مشخص.

روش های ارثی

روش های عمومی

خروجی عمومی <U> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

ایستا عمومی StatelessRandomUniformIntV2 <U> ایجاد ( دامنه دامنه، عملوند شکل <T>، کلید عملوند <?>، شمارنده عملوند <?>، عملوند <عدد صحیح> alg ، عملوند <U> minval، عملوند <U> حداکثر)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که عملیات جدید StatelessRandomUniformIntV2 را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
شکل شکل تانسور خروجی
کلید کلید برای الگوریتم RNG مبتنی بر شمارنده (شکل uint64 [1]).
پیشخوان شمارنده اولیه برای الگوریتم RNG مبتنی بر شمارنده (بسته به الگوریتم uint64 [2] یا uint64 [1] شکل دهید). اگر بردار بزرگتری داده شود، فقط قسمت مورد نیاز در سمت چپ (یعنی [:N]) استفاده خواهد شد.
alg الگوریتم RNG (شکل int32[]).
مینوال حداقل مقدار (شامل، اسکالر).
حداکثر حداکثر مقدار (انحصاری، اسکالر).
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از StatelessRandomUniformIntV2

خروجی عمومی <U> خروجی ()

مقادیر تصادفی با شکل مشخص.