هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

StatelessShuffle

کلاس نهایی عمومی StatelessShuffle

به طور تصادفی و قطعی یک تانسور را در امتداد بعد اول آن به هم می‌ریزد.

تانسور در امتداد بعد 0 جابجا می شود، به طوری که هر «مقدار[j]» به یک و تنها یک «خروجی[i]» نگاشت می شود. به عنوان مثال، نگاشتی که ممکن است برای یک تانسور 3x2 رخ دهد این است:

[[1, 2],    [[5, 6],
 [3, 4], ==>  [1, 2],
 [5, 6]]    [3, 4]]
 
خروجی ها یک تابع قطعی از "value"، "key"، "counter" و "alg" هستند.

روش های عمومی

خروجی <T>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
استاتیک <T> StatelessShuffle <T>
ایجاد ( حوزه دامنه، مقدار عملوند <T>، کلید عملوند <?>، شمارنده عملوند <?>، عملوند <عدد صحیح> alg )
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات StatelessShuffle جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <T>
خروجی ()
تانسوری با همان شکل و نوع «مقدار» که در امتداد بعد اول آن به هم ریخته است.

روش های ارثی

روش های عمومی

خروجی عمومی <T> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی ایستا StatelessShuffle <T> ایجاد ( scope scope، Operand <T> مقدار، Operand <?> کلید، Operand <?> counter، Operand <Integer> alg )

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات StatelessShuffle جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
ارزش تانسور به هم زدن.
کلید کلید برای الگوریتم RNG مبتنی بر شمارنده (شکل uint64 [1]).
پیشخوان شمارنده اولیه برای الگوریتم RNG مبتنی بر شمارنده (بسته به الگوریتم uint64[2] یا uint64[1] شکل دهید). اگر بردار بزرگتری داده شود، فقط قسمت مورد نیاز در سمت چپ (یعنی [:N]) استفاده خواهد شد.
alg الگوریتم RNG (شکل int32[]).
برمی گرداند
 • نمونه جدیدی از StatelessShuffle

خروجی عمومی <T> خروجی ()

تانسوری با همان شکل و نوع «مقدار» که در امتداد بعد اول آن به هم ریخته است.