هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

StridedSliceAssign

عمومی StridedSliceAssign کلاس نهایی

"مقدار" را به مرجع l-value برش داده شده "ref" اختصاص دهید.

مقادیر «value» به موقعیت‌هایی در متغیر «ref» که توسط پارامترهای برش انتخاب می‌شوند، اختصاص داده می‌شوند. پارامترهای برش «شروع»، «پایان»، «گام‌ها» و غیره دقیقاً مانند «StridedSlice» کار می‌کنند.

توجه داشته باشید که این عملیات در حال حاضر از پخش پشتیبانی نمی کند و بنابراین شکل "مقدار" باید دقیقاً شکلی باشد که توسط تکه "ref" تولید می شود.

کلاس های تو در تو

کلاس StridedSliceAssign.Options ویژگی اختیاری برای StridedSliceAssign

روش های عمومی

خروجی <T>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص StridedSliceAssign.Options
beginMask (بلند beginMask)
شخص <T، U گسترش تعداد> StridedSliceAssign <T>
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> REF، عملوند <U> آغاز خواهد شد، عملوند <U> پایان، عملوند <U> گام، عملوند <T> ارزش، گزینه ها ... گزینه ها)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات جدید StridedSliceAssign را بسته بندی می کند.
شخص StridedSliceAssign.Options
ellipsisMask (بلند ellipsisMask)
شخص StridedSliceAssign.Options
endMask (بلند endMask)
شخص StridedSliceAssign.Options
newAxisMask (بلند newAxisMask)
خروجی <T>
شخص StridedSliceAssign.Options
shrinkAxisMask (بلند shrinkAxisMask)

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <T> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک StridedSliceAssign.Options beginMask (بلند beginMask)

عمومی استاتیک StridedSliceAssign <T> ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> REF، عملوند <U> آغاز خواهد شد، عملوند <U> پایان، عملوند <U> گام، عملوند <T> ارزش، گزینه ها ... گزینه ها)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات جدید StridedSliceAssign را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
گزینه ها مقادیر ویژگی های اختیاری را حمل می کند
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از StridedSliceAssign

عمومی استاتیک StridedSliceAssign.Options ellipsisMask (بلند ellipsisMask)

عمومی استاتیک StridedSliceAssign.Options endMask (بلند endMask)

عمومی استاتیک StridedSliceAssign.Options newAxisMask (بلند newAxisMask)

عمومی خروجی <T> outputRef ()

عمومی استاتیک StridedSliceAssign.Options shrinkAxisMask (بلند shrinkAxisMask)