هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

StringUpper

عمومی StringUpper کلاس نهایی

همه کاراکترهای کوچک را به جانشینی با حروف بزرگ تبدیل می کند.

مثال:

>>> tf.strings.upper ("رشته CamelCase و ALL CAPS")

کلاس های تو در تو

کلاس StringUpper.Options ویژگی اختیاری برای StringUpper

روش های عمومی

خروجی <رشته>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص StringUpper
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <رشته> ورودی، گزینه ها ... گزینه ها)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات StringUpper جدید را بسته بندی می کند.
شخص StringUpper.Options
را پشتیبانی می کند (رمزگذاری رشته)
خروجی <رشته>

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <رشته> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک StringUpper ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <رشته> ورودی، گزینه ها ... گزینه ها)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات StringUpper جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
ورودی ورودی باید با حروف بزرگ باشد.
گزینه ها مقادیر ویژگی های اختیاری را حمل می کند
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از StringUpper

عمومی استاتیک StringUpper.Options را پشتیبانی می کند (رمزگذاری رشته)

مولفه های
رمزگذاری رمزگذاری کاراکتر «ورودی». مقادیر مجاز "" و "utf-8" هستند. مقدار '' به عنوان ASCII تفسیر می شود.

عمومی خروجی <رشته> خروجی ()