هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

TPUCompilationResult

عمومی TPUCompilationResult کلاس نهایی

نتیجه یک کامپایل TPU را برمی‌گرداند.

این عملیات نتیجه یک کامپایل TPU را به صورت یک CompilationResultProto سریالی برمی گرداند، که در صورت بروز خطا در حین کامپایل، وضعیت و پیام خطا را در خود نگه می دارد.

روش های عمومی

خروجی <رشته>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص TPUCompilationResult
ایجاد ( محدوده دامنه)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که عملیات TPUCompilationResult جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <رشته>

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <رشته> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک TPUCompilationResult ایجاد ( محدوده دامنه)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که عملیات TPUCompilationResult جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از TPUCompilationResult

عمومی خروجی <رشته> خروجی ()