هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

TPUEmbeddingActivations

TPUEmbeddingActivations کلاس نهایی عمومی

تمایز تعبیه‌های TPU را قادر می‌سازد.

این عملیات به سادگی اولین ورودی خود را برمی‌گرداند، که فرض می‌شود از تانسورهای بازگردانده شده توسط TPUEmbeddingDequeueActivations جدا شده است. وجود این عملیات، و اولین آرگومان آن که یک متغیر قابل آموزش است، تمایز خودکار نمودارهای حاوی جاسازی‌ها را از طریق کتابخانه‌های TPU Embedding Python ممکن می‌سازد.

روش های عمومی

خروجی <شناور>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص TPUEmbeddingActivations
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <شناور> embeddingVariable، عملوند <شناور> slicedActivations، لانگ tableId، لانگ lookupId)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات جدید TPUEmbeddingActivations را بسته بندی می کند.
خروجی <شناور>

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <شناور> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک TPUEmbeddingActivations ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <شناور> embeddingVariable، عملوند <شناور> slicedActivations، لانگ tableId، لانگ lookupId)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات جدید TPUEmbeddingActivations را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
embeddingVariable یک متغیر آموزش پذیر که بهینه سازان را قادر می سازد تا این عملیات را پیدا کنند.
slicedActivations جاسازی تانسور را برای بازگشت فعال می کند.
جدول شناسه شناسه جدول در پیکربندی لایه جاسازی که این فعال‌سازی‌ها از آن محاسبه شده‌اند.
شناسه جستجو شناسه مجموعه ای از شاخص های تعبیه شده که این فعال سازی ها را ایجاد می کند.
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از TPUEmbeddingActivations

عمومی خروجی <شناور> خروجی ()